Schepenstraat klimaatbestendig, doe je mee?

Deze nieuwsbrief gaat geheel over de mogelijkheden om de Schepenstraat klimaatbestendig te maken tegen extremere neerslag. Sommige werkzaamheden hiervoor kunnen heel goed worden gecombineerd met het vervangen van de riolering in 2018. De gemeente ondersteunt ons hierbij, mogelijk het hoogheemraadschap ook.

* Hoe werkt de riolering?
In de Schepenstraat hebben we een gemengd stelsel. De afvoer van vuilwater (keuken, wc en douche) is veelal gecombineerd met de afvoer van neerslag die op uw dak valt. Neerslag op daken, trottoirs en de straat wordt vrijwel geheel afgevoerd naar het riool. Tijdens extreme neerslag is de capaciteit van het riool te klein. Dan wordt ongezuiverd op de Singel geloosd, dit heet ‘overstort’. De neerslag is toegenomen en valt tegenwoordig in kortere buien. Hierdoor hebben we vaker te maken met een extreme belasting op het riool. De overbelasting van het riool, of de afvoer in uw woning, kan leiden tot wateroverlast in souterrains.

* Wat is klimaatbestendig?
Het afvoersysteem kan worden verbeterd door de afvoer van neerslag af te koppelen van de afvoer van vuilwater. In nieuwbouwprojecten is dit standaard. Voor onze straat is dat wat lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Neerslag kan, via de nieuw aan te leggen DIT-leiding (Drainage Infiltratie Transport-leiding), direct op de Singel worden geloosd. In het inrichtingsplan is al voorzien in de afvoer van de straatkolken op de DIT-leiding.

* Wat kan u als bewoner doen?
Wanneer de afvoer van uw dak op de DIT-leiding wordt aangesloten, dan vermindert dat de belasting van het riool tijdens extreme neerslag. Dit voorkomt overstort van ongezuiverd water op de Singel én vermindert de kans op wateroverlast in souterrains. Dit vereist wel dat er een leiding direct van uw dak naar de DIT-leiding loopt. De gemeente legt op hun kosten -gelijktijdig met de vervanging van het riool in 2018- een aftakking van de DIT-leiding (in het midden van de straat) naar uw gevel. U moet zich hiervoor op tijd aanmelden (zie verderop) en de aftakking direct na aanleg in gebruik nemen. Het onderhoud van de leiding is voor eigen rekening. Want dat geldt voor alle huisaansluitingen.

* Wat moet ik zelf doen?
Samen met de gemeente heeft het KernTeam hiervoor een aantal mogelijkheden geschetst.

* De afvoer van mijn dak is gecombineerd met vuilwater.
In dit geval moet u zelf (of met uw VvE) een aparte leiding realiseren waarop alleen de afvoer van uw dak loost. Het kan zijn dat u hiervoor in de kruipruimte of souterrain een splitsing moet maken in de leidingen, plus een geveldoorvoer. Een alternatief kan zijn om een nieuwe leiding aan de buitenzijde te realiseren. In het trottoir sluit de gemeente uw hemelwaterafvoer aan op de aftakking van de DIT-leiding. Voor de afvoer vanaf de achterzijde kan een aparte doorvoer onder uw woning naar de voorzijde nodig zijn. Dit kan moeilijker te realiseren zijn. Maar, alle beetjes helpen dus ook alleen een leiding aan de voorzijde helpt.

* Ik heb al een gescheiden afvoer die met een afzonderlijke aansluiting met het riool is verbonden.
In het trottoir sluit de gemeente uw hemelwaterafvoer aan op de aftakking van de DIT-leiding.

* Ik heb al een gescheiden afvoer die onder het trottoir samenkomt en met een aansluiting met het riool is verbonden.
De vuilwater aansluiting blijft gewoon gekoppeld aan het vuilwater riool. En de hemelwaterafvoer wordt door de gemeente aangesloten op de DIT-leiding.

* Is een regenton ook klimaatbestendig?
Ja. Alle neerslag die niet in het riool komt helpt. Een regenton is bijvoorbeeld interessant als u geen leiding vanaf de achterzijde van uw woning naar de voorkant kan maken. Hoe groter de capaciteit van de regenton hoe beter. Het heeft de voorkeur als u een bui van 20 mm of meer kan bergen. Dit kan niet in een standaard regenton, daarom is een waterberging een beter woord. Naast regentonnen zijn er tegenwoordig ook regenschuttingen verkrijgbaar, deze hebben een grotere capaciteit. De maximale berging wordt overigens bereikt als u de regenton voor een extreme bui laat leeg lopen.

* Is er subsidie beschikbaar?
De gemeente legt de aftakking van de DIT-leiding naar uw woning aan en sluit deze ook aan. De kosten voor aanpassing op eigen terrein zijn voor uw (VvE-)rekening. Samen met de gemeente onderzoeken we nog of voor deze aanpassingen en bijvoorbeeld een waterberging subsidie mogelijk is. Bij grote interesse voor het plaatsen van waterberging, zoals regentonnen of -schuttingen, willen we vanuit het KernTeam onderzoeken of we deze gezamenlijk met korting kunnen inkopen. Het onderhoud alle voorzieningen inclusief de aftakking van de DIT-leiding is voor uw rekening.

* Krijg ik korting op de rioolheffing of zuiveringsheffing?
U betaalt rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het hoogheemraadschap. Voor beide heffingen geldt momenteel een tarief, ongeacht of uw neerslag is afgekoppeld van het riool. Het is goed mogelijk dat er in de toekomst lagere tarieven komen voor woningen die geen neerslag lozen op het riool. Hierover is nog geen enkele zekerheid.

* En nu?
Het toevoegen van de aftakkingen van de DIT-leiding kan alleen worden meegenomen als de gemeente tijdig weet dat u hiervan gebruik gaat maken. Ook voor waterberging inventariseren we nu de interesse. Samen met de gemeente hebben we een vragenlijst opgezet om de interesse te peilen. Als u aangeeft dat u interesse heeft, dan wordt u later apart geïnformeerd. De rioolvervanging start in februari 2018 aan de zijde van de Schieweg. Daarom konden bewoners tussen de Schieweg en de Nolensstraat alleen voor 10 januari reageren. Woont u in het gedeelte tussen de Nolensstraat en de Walenburgerweg, vul dan de vragenlijst voor woensdag 31 januari 2018 in.

* Ik heb nu geen interesse, maar misschien in 2019 wel.
U kunt altijd op een later moment een aansluiting maken op de DIT-leiding of een waterberging plaatsen. Het aanbod van de gemeente om de aftakking van de DIT-leiding op hun kosten aan te leggen is alleen geldig bij reactie in januari 2018 (zie bovenstaande vraag). Mogelijk zijn er aan de subsidie of inkoopactie voor de waterberging ook beperkingen als u na januari 2018 reageert.

* Heeft u nog vragen?
Vul dan de vragenlijst zo goed mogelijk in, en stel uw vraag in het laatste invulveld.

* Heeft u geen interesse?
Ook dat is voor ons waardevolle informatie. U kunt dit tevens aangeven in de vragenlijst.