Overzicht tot nu

Welkom op de mailadressenlijst Schepenstraatactie‏‏: Overzicht tot nu toe‏‏‏‏‏

Stand 21 oktober 2015

Inleiding

Op de bewonersavond van 18 september 2014 bleek voor het eerst wat voor radicale plannen de gemeente met de Schepenstraat voor had. Een gevormde  kerngroep van bewoners heeft het voortouw genomen om met de gemeente te praten en vertegenwoordigt hierbij de bewoners. De kerngroep heeft op 9 oktober, 27 november, 23 december, 22 januari, 10 maart, 14 april, 19 mei, 30 juni, 18 augustus, 9 september en 16 september met de gemeente gesproken. De laatste ontwikkelingen zijn dat de kerngroep van de wethouder in het kader van Right to Challenge het inrichtingsplan voor de Schepenstraat mag maken, de kerngroep blijft hierbij uitgaan van zoveel mogelijk bomenbehoud, een groene gevarieerde verkeersveilige straat, rekening houdend met zelfbeheer en bewonerswensen. De kerngroep mag de participatie organiseren en houdt de bewoners zoals tot nu toe op de hoogte via de nieuwsbrief en de pas gelanceerde website. Er zijn door de kerngroep bewonersbijeenkomsten georganiseerd op 20 juni en 26 september.
Reageer als je wil en praat erover met de buren.

Hieronder de samengevatte inhoud van de nieuwsbrieven en ontwikkelingen tot nu toe.

Een globale samenvatting van de bewonersavond 18 september 2014

Alle parkeerplaatsen komen zonder onderbreking in de lengterichting te staan en een strook van 1 tegel breed om uit te stappen. De straat wordt 5 meter breed, tussen de perken komen er  flinke ruimtes en daar komen de fietsrekken te staan. De straat wordt opgehoogd daardoor zal de riolering niet zo snel meer breken, maar ja, men beweert dat de bomen daardoor weg moeten. De nieuwe bomen (klein en jong natuurlijk) komen aan weerskanten van de straat in een enkele rechte rij te staan in een een dito strakke rechte lijn van groenvakken. De riolering zelf acht men nog in goede staat. Er komt een groot aantal verkeersdrempels, maar de bochten verdwijnen. Grote aandacht zal gegeven worden aan de benadrukking dat er maar 30 km mag gereden worden in de straat. Door de bomenramp, waarover de gemeenteambtenaar ook net was ingelicht, wordt het project later uitgevoerd, nu in november 2015. Er gaat een groepje bewoners in nauw contact met de gemeenteambtenaar overleggen, niet alleen over de bomen, maar ook over de dreigende saaiheid van de straat en slimmere maatregelen rond de verkeersveiligheid. Verder kan men zich melden als zelfbeheergroepje voor de groene ruimte voor de deur. Er komen wel bankjes, maar niet voor de deur van woningen. Er komt een fietspad langs de (voormalige) raad van arbeid. Huidige straatverlichting blijft zo.

Brainstormsessie met de gemeente op 9 oktober 2014
Het groepje bewoners dat met de gemeenteambtenaar zou gaan overleggen heeft zich met aanvullingen tot een kerngroep Schepenstraat gevormd. Het volledige verslag van de brainstormbijeenkomst van onze kerngroep Bewoners Schepenstraat met de gemeente op 9 oktober is als bijlage bij deze mail gevoegd.

De bomenridders
Op de site van de Bomenridders staat sinds 20 oktober 2014 een mooi verslag van de Schepenstraat en de geschrokken bewoners.

http://www.debomenridders.nl/2014/bewoners-bezorgd-om-schepenstraat/

De bomenridders helpen en steunen ons vanaf het begin, zij zelf kunnen financiële steun gebruiken voor hun werk ter behoud bomen in Rotterdam.

Steun stichting De Bomenridders!   Wordt u ook donateur? Dat zou mooi zijn!  Uw financiële bijdrage stelt ons in staat om bomen daadwerkelijk te beschermen.

Wij kunnen dan juridische ondersteuning betalen en professionals inhuren voor natuureducatieprojecten. Procederen kost ook geld. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking, dus als wij willen voorkomen dat bomen gekapt worden zodra de bezwaartermijn is verstreken, dan moeten wij een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dat kost € 331,-. Daarnaast is geld nodig voor het onderhoud van de website en kantoorkosten.  U bent donateur vanaf € 7,50 per jaar.

Graag uw donatie (of gift) overschrijven naar: NL39INGB0007828479 ten name van stichting De Bomenridders Rotterdam.
Vergeet u s.v.p. niet te vermelden: donatie of gift, dan maakt u het de penningmeester eenvoudiger.

 Zie ook: http://www.debomenridders.nl/donateu/      

Cineac TV Noord

Zondag 23 november 2014 hebben 3 leden van de kerngroep een interview gegeven aan Cineac TV Noord over wat er nu allemaal voor gevaar dreigt voor de bomen van de Schepenstraat. Hierbij hebben we ook een filmische wandeling door onze mooie straat gemaakt. Het is een leuk informatief filmpje geworden, dat ook op you tube staat, hierbij het filmpje       Herinrichting Schepenstraat                       Kijk voor Cineac Noord op  www.rotterdamnoord.tv.Cineac TV Noord

Overleg met de gemeente op 27 november 2014

We hebben als kerngroep overleg gehad met de gemeente. De gemeente had hot news.

Bij de toekomstige aanpak bleek de planning van de rioolaanpak een grote rol te spelen. Op de bewonersavond werd nog gemeld dat de riolering niet vervangen zou worden. Onder druk van de commotie in de Schepenstraat heeft de afdeling Watermanagement nog eens goed gekeken naar haar planning. Deze stond op aanpak in 2022, dit trekt men nu naar voren naar 2017/2018. Dit betekent dat de werkzaamheden dan pas beginnen. (En niet zoals verteld was, straat ophogen in 2015, zonder riolering klaarblijkelijk). De straat blijft tot die tijd zo mooi als hij is, en we hebben de tijd om intensief met de gemeente te overleggen over de mogelijkheden tot behoud van zoveel mogelijk bomen en behoud van de diversiteit in de straat. De gemeente is in dat proces bereid tot vergaande participatie (via de kerngroep bewoners Schepenstraat).

De gemeente heeft op 28 november een brief uitgedaan naar alle bewoners van de Schepenstraat en zet een website op waar de bewoners alle relevantie informatie kunnen raadplegen, zal de bewoners verder blijven informeren, waaronder bewonersavonden. De brief is als attachment bijgevoegd.

Reactie van de bewoners op de brief 28 november 2014 van de gemeente

De bewoners hebben over het algemeen positief gereageerd, maar uiteraard zijn er kritische kanttekeningen. Deze neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.

– Dat is al met al heel positief allemaal!

– Dat klinkt allemaal niet verkeerd.

– Ik ben verheugd om het goede nieuws. Meer tijd is wat nodig is en hopelijk kunnen goede ideeën zo meer doordacht worden en concreet gemaakt worden.

– So far so good! Ik ben blij dat jij en andere leden in de kerngroep dit aangekaart hebben! Zonder dit zouden de bomen zonder pardon geruimd zijn.

– Dit geeft meer tijd om voor de Schepenstraat een goed plan te bedenken.

– Een hartelijke dank aan de leden van de kerngroep voor hun inzet om het karakter van de Schepenstraat te behouden.

– Goed nieuws, heel fijn  maar hoe zit het nu met de gasleidingen waarvan gezegd werd dat ze te veel aan de oppervlakte liggen. Is dit geen onveilige situatie?

– Ik vind uitstel tot 2017/2018 echt niet acceptabel en vele buren in mijn deel van de straat ook niet. We worden al veel te lang aan het lijntje gehouden en de straat moet echt worden opgehoogd want de verzakking leidt in het oostelijk deel echt tot problemen. Dit geeft de gemeente alleen maar ruimte om bij ons de vaart eruit te halen. We kunnen het aantal mensen dat inmiddels zich heeft aangemeld volgens mij prima gebruiken om een snellere planning te vragen.

Reactie op zorgen: De gemeente komt in januari met alle gegevens netjes op een rijtje, we zullen ze vragen of daar ook de gasleidingen in worden meegenomen, als het goed is komen de problemen in het oostelijk deel van de straat ook met de gepresenteerde gegevens goed op tafel. We zullen er zeker op letten. De gemeente heeft in haar brief toegezegd dat zij in de komende jaren (voordat de straat echt op de schop gaat) serieuze aandacht zal geven aan overlastgevende situaties. Zij heeft in ons overleg toegezegd dat er ook naar tussentijdse oplossingen wordt gezocht. We zullen daar ook zeker op letten. (William)

– Een korte reactie n.a.v. de mededeling van de gemeente. Bij een goede voorbereiding is iedereen gebaat. Maar persoonlijk vind ik 3 a 4 jaar wachten echter wel erg lang. Heeft de gemeente aangegeven wat zij tussentijds willen doen aan de delen van de straat die dusdanig verzakt zijn dat er enorme plassen ontstaan bij regen? Of aan de hoogte verschillen op diverse parkeerplaatsen door verzakkingen? Mijn inziens zijn er een aantal zaken die de gemeente geen 4 jaar nog kan laten liggen en direct aandacht behoeven. Ik ben benieuwd wie er nog meer zo over denkt.

Reactie: Die goede voorbereiding is natuurlijk mooi meegenomen, wel wat lang, maar wie weet, redt dat juist nog meer bomen. Echter het tijdstip wordt vooral bepaald door de aanpak van de riolering, die qua tijd flink naar voren is gehaald , waar die klaarblijkelijk nog niet verder terug in de planningstijd kan. Zie boven ook onze reactie op soortelijke bedenkingen. (William)

Overleg met  de gemeente op dinsdag 23 december 2014

Op zich is het heel positief dat de riolering aangepakt gaat worden, maar 2018 is toch wel heel ver weg. De afdeling die verantwoordelijk is voor de riolering bekijkt de aanpak van het hele gebied als één geheel en komt daarbij tot de conclusie dat de Schepenstraat als laatste aangepakt dient te worden. Wij als kerngroep hebben gevraagd om alle feiten en alle redeneringen op tafel te hebben, opdat we mee kunnen rekenen of dit echt allemaal op deze manier moet. Als het goed is komen de feiten in januari op tafel. Het maken van een nieuw ontwerp van de Schepenstraat en een oordeel over het bomenbehoud hoeft hier niet op te wachten, we hebben met de gemeente afgesproken dat we in januari, als alle gegevens op een rijtje staan, we samen met de gemeente gaan ontwerpen. Aan het eind van het jaar zou het inrichtingsplan dan af moeten zijn, uiteraard worden de bewoners van de voortgang op de hoogte gehouden en worden waar mogelijk geraadpleegd. Het volgend overleg met de gemeente is op 22 januari.

Overleg met  de gemeente op donderdag 22 januari 2014

De kerngroep zat wederom om tafel met de gemeente, dit keer waren ook ambtenaren van verschillende gemeentediensten aangeschoven, zoals ambtenaren van het ingenieursbureau van de gemeente en een ambtenaar van watermanagement (riolering) en waren de bomenridders ook present.
Watermanagement had een welkom nieuwtje, de riolering kan ingepland worden voor 2017, dus dan kunnen de werkzaamheden starten.
Aan de structurele oorzaak van de verzakkingen en de problemen van de riolering wordt dus binnen afzienbare tijd iets gedaan en er is tegelijkertijd genoeg tijd om goed te overleggen over een mooie inrichting van de straat en te bezien in hoeverre bomen kunnen worden behouden.
De gemeente bevestigde nogmaals expliciet dat het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp van de Schepenstraat het gevarieerde Parkstraatmodel zal zijn, zoals eerder geschetst en gepropageerd door de kerngroep.
De bomen blijven wel bedreigd, zeker nu ook de riolering wordt aangepakt, maar het streven blijft dat we met de gemeente bij de nieuwe inrichting gaan kijken hoe we de straat zo kunnen inrichten dat zo min mogelijk van de bestaande bomen wordt gekapt en vervangen. De gemeente gaat de komende tijd precisiemetingen uitvoeren om te bezien hoe in detail op de decimeter het leidingwerk onder de straat eruitziet.

Het streven en de wens van gemeente/kerngroep/ bomenridders is om bij het kappen van bomen zo volwassen mogelijke bomen terug te plaatsen en niet de kleine standaard vervangingsplicht bomen.

Op het moment zijn we volop in discussie met de gemeente hoe we in detail en concreet de participatie zullen inrichten.

Blijdorpkrantje

In ‘Blijdorp’ nr. 74 van 1 februari 2015, de krant van de bewonersorganisatie Blijdorp,  stond een leuk artikel over onze bewonersactie Schepenstraat.

Onze kerngroepvergaderingen en het overleg met de gemeente vindt meestal plaats in de mooie ruimte van de bewonersorganisatie, Statenweg 102.
www.bewonersorganisatie-blijdorp.nl            http://www.facebook.com/pages/Bewonersorganisatie-Blijdorp/222420951202862

Overleg met  de gemeente op donderdag 10 maart 2015

Op 10 maart had het karakter van het gesprek een meer technisch karakter. Het gesprek vond plaats aan de hand van een door de kerngroep opgesteld concept ‘Programma van Uitgangspunten’.

Het was een succesvolle avond, veel punten besproken, huiswerkopdrachten meegegeven voor de gemeente en voor de kerngroep. De gemeente is nog steeds bezig met precisiemetingen om te bezien hoe in detail op de decimeter het leidingwerk onder de straat eruitziet. Dit is van groot belang om te beoordelen wat er allemaal mogelijk is voor het behouden, verplanten en het plaatsen van nieuwe bomen. Het volgende meer technische overleg is op 14 april.

Bezoek CDA fractie op woensdag 1 april 2015

Op woensdag 1 april was de CDA gemeenteraadsfractie op werkbezoek in Blijdorp. Zij hebben de Schepenstraat in ogenschouw genomen en waren geïnteresseerd in onze manier van participeren met de gemeente. Dit past in het coalitieakkoord, waarin bewoners worden uitgedaagd zaken zelf ter hand te nemen ‘Right to Challenge”. Er wordt gewerkt aan een nota om dit begrip verder uit te werken en de Schepenstraat is daarbij wellicht een mooi voorbeeld.

Overleg met  de gemeente op dinsdag 14 april 2015

Op dinsdag 14 april hadden we een 2e technisch gesprek met de gemeente. We hadden een succesvolle avond. Veel eerder gestelde technische vragen werden aan de hand van een actiepuntenlijst afgewerkt. Ook de kerngroep had huiswerk gedaan om voorbeelden uit te werken voor een maatwerkaanpak.  Het volgende technische overleg is op dinsdag 19 mei.

Overleg met wethouder Eerdmans op maandag 20 april 2015

Op maandag 20 april hebben we tijdens zijn werkbezoek aan Blijdorp/Noord gepraat met de verantwoordelijke wethouder Eerdmans. Hierbij waren ook de gebiedsdirecteur Noord, gemeentelijke diensten en de voorzitter van de gebiedscommissie aanwezig. We hebben het parkstraatmodel en het participatieplan gepresenteerd.  Het gesprek is goed verlopen, Eerdmans was het er helemaal mee eens en sprak zelfs van een droomstraat. De voorziene participatie past volgens hem helemaal in ‘Right to Challenge’, het participatie idee uit het coalitie akkoord.

Overleg met gebiedsdirecteur Noord op dinsdag 21 april 2015

Op dinsdag 21 april hebben we, als vervolg van het overleg met de wethouder, met Nikkel Reinhoud, de gebiedsdirecteur Noord, gepraat. Hij geeft leiding aan de afstemming van het werk van de grote gemeentelijke diensten voor de werkzaamheden in Noord en de ambtelijke ondersteuning van de gebiedscommissie. De gemeente wil het ontwerpproces voor een deel overlaten aan de kerngroep. Daarvoor gaan we eerst verder met de gemeente praten over de uitgangspunten (wat kan wel en wat kan niet), is er genoeg geld voor een mooie groene straat en daarna gaan we hopelijk verder invullen (groen, bestrating, verkeer etc. ).

Overleg met  de gemeente op dinsdag 19 mei 2015

Op dinsdag 19 mei hadden we als kerngroep een ontwerpoverleg met de gemeente. Enkele vragen, die we hadden over technische gegevens hebben, zijn al beantwoord.

Deze gegevens hebben we nodig om goed in te kunnen schatten wat er mogelijk is om bomen te behouden en goed de straat te kunnen inrichten. Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het uitgiftepeil (hoe hoog moet de straat liggen) niet een star gegeven is, hier zijn dus waarschijnlijk mogelijkheden voor behoud en inrichting. We willen natuurlijk nog veel meer weten. Daarnaast heeft de kerngroep de eerste creatieve schetsen gepresenteerd teneinde ook hier de mogelijkheden af te tasten wat er allemaal kan voor een mooie, verkeersveilige en praktische inrichting van de straat. Het was een vruchtbaar en creatief overleg.

Buurtborrel in de tuin van de Prinsekerk op zaterdag 20 juni 2015
De buurtborrel voor de Schepenstraat was een groot succes! Zowel voor de organisator Noorderlicht, die de kerkruimte had ingericht, als voor de belangstelling voor onze doorlopende powerpointpresentatie  waarin de uitgangspunten rond de inrichtingsideëen van de Schepenstraat en de ontwikkelingen tot nu toe in beeld werden gebracht. Zo’n 50 buurtbewoners hebben in het aparte zaaltje naar de powerpoint (klik op de link) gekeken en gesproken met de aanwezige leden van de kerngroep.

Overleg Kerngroep/gemeente 30 juni 2015

Op 30 juni hadden we een kennismakingsgesprek met de pas benoemde projectmanager Schepenstraat Maarten de Gaaij. Nu we formeel gaan samenwerken met de gemeente is er een projectorganisatie in het leven geroepen. Het overleg van gemeentevertegenwoordigers met de kerngroep heet voortaan: Ontwerp- en participatieteam. Maarten de Gaaij gaat regelmatig in overleg met alle betrokken gemeentelijke diensten: Gemeentelijke Planteam. De resultaten van beide teams worden besproken in Regieteam Schepenstraat waarin de projectmanager Schepenstraat Maarten de Gaaij, 2 andere vertegenwoordigers van de gemeente en een aantal kerngroepleden zitten. De opdrachtgever van dit geheel is wethouder Eerdmans. De kerngroep mag het inrichtingsplan voor de Schepenstraat maken, de kerngroep blijft hierbij uitgaan van zoveel mogelijk bomenbehoud, een groene gevarieerde verkeersveilige straat, rekening houdend met zelfbeheer en bewonerswensen. De kerngroep mag de participatie organiseren en houdt de bewoners zoals tot nu toe op de hoogte via de nieuwsbrief en heeft gesproken met de bewoners op de buurtborrel en ontvangt via deze kanalen ideeën en vragen. Er komen uiteraard meer bijeenkomsten, zie verder. De projectplanning voor zo’n lange straat en zeker nu we uitgebreid gaan mee denken is voor de gemeente niet zo eenvoudig. In september gaan de kerngroep en de gemeentelijke diensten een hele dag bij elkaar zetten om de hele procesplanning op papier te zetten. De bedoeling is natuurlijk dat in 2017 begonnen kan worden met de inrichtingswerkzaamheden in de straat. We zijn benieuwd.

Resultaten inmeetgegevens van de gemeente 16 juli 2015

In mei en juni kon je op werkdagen werklui zien die aan het graven waren en werklui die metingen verrichtten. Zij waren bezig met de beloofde precisiemeting van de gemeente en controleerden de ligging van riool, leidingen en kabels. Deze controle van de gehele straat en het in kaart brengen van de hoogtemetingen is nu half juli afgerond. De kerngroep heeft de gegevens van de gemeente gekregen. We kunnen nu beter het bomenbehoud berekenen (= o.a. afhankelijk van de noodzakelijke ophoging per plek) en we kunnen zien in hoeverre riool en leidingen in de weg zitten en we kunnen mogelijk beter inschatten in hoeverre er (meer) wateroverlast kan ontstaan door de ophogingen. Op zich is ook de plek waar de nieuwe rioolbuizen komen te liggen een punt van overleg en discussie met de gemeente.

Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op dinsdag 18 augustus

De kerngroep heeft nog nadere vragen na bestudering van de inmeetgegevens die vlak voor de vakantie zijn ontvangen, deze zullen door de gemeente worden beantwoord.

De kerngroep heeft een aanscherping van een eerder participatievoorstel ingebracht.

 Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op woensdag 9 september

De kerngroep heeft na ontvangst van nadere gegevens een uitgebreide analyse gemaakt van de inmeetgegevens van de straat. Gezien de vergaande technische consequenties heeft de gemeente meer tijd nodig om de analyses te bestuderen. Er moet wel overeenstemming komen over de mate van ophoging die nodig is in de straat. Het ziet er naar uit dat dit minder hoog is, dan aanvankelijk gedacht. De gemeente kwam met een rapport over de varianten voor het riool in de straat. De te maken keuze heeft consequenties voor lengte eigen aansluitingsriool buizen bewoners en voor de bomen. (zie ook verslag workshop).

 Project “Fresh Up” op dinsdag 16 september

De kerngroep Schepenstraat mag van de wethouder een ontwerp voor de Schepenstraat maken. Dit is normaal de taak van de gemeentelijke ontwerpers. De afstemming van  alle werkzaamheden, de programmering, de taakverdeling en afspraken worden vastgelegd in een document ‘Samenwerkingsovereenkomst/projectplan’. Hierin zijn ook de eerdere participatievoorstellen van de kerngroep verwerkt. Dit document werd uitgebreid besproken en daar wordt momenteel na de bespreking de laatste hand aan gelegd. Het zal ondertekend worden door de kerngroep en de gemeente. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten en de kerngroep aanwezig. De mogelijkheden van de financiering werden aan het eind van de bijeenkomst besproken in aanwezigheid van de gebiedsdirecteur Noord Nikkel Reinhoud (ondersteuning gebiedscommissie) en de gemeentelijke gebiedsaccountmanager Jan van Ree. In het conceptplan valt het Walenburgerplein buiten het project, er is volgens de gemeente geen rioolvernieuwing of straatophoging nodig (??), maar bewoners/kerngroep mogen wel in hun ontwerp (dus herinrichting Schepenstraat) suggesties doen voor deze buitenruimte; de gemeente kan deze ontwerp suggesties benutten voor een herinrichting, gelijktijdig met de Schepenstraat of op een langere termijn. Het Walenburgerplein is dus niet alleen qua zicht op de Schepenstraat , maar ook zelf ontwerptechnisch verbonden met de Schepenstraatactie.

Bewonersworkshop op zaterdag 26 september
Het was een mooie zonnige zaterdagmiddag toen zo’n 40 bewoners van de Schepenstraat e.o. naar de kleuterzaal van de Margrietschool trokken. De appelmarkt in de Prinsekerk was waarschijnlijk in de ochtend bezocht en de nationale burendag kon duidelijk ook hier gevierd worden. Zeker gezien de leuke catering, genoeg koffie, thee, andere dranken, snoepjes en koekjes onderweg en na afloop drankjes en hapjes. De 4 workshopstafels, die steeds een half uur draaiden en in 3 rondes bezocht konden worden,  waren uiteraard met dit aantal goed bezet. De workshops werden geleid door de deskundige kerngroepleden Schepenstraat en verder ondersteund door deskundige gemeenteambtenaren. Ook deze ambtenaren waren net als iedereen na afloop zeer enthousiast en geïnspireerd voor het vervolgtraject.

Wat kwam er allemaal over tafel tijdens de verschillende workshops, hieronder de highlights:

Workshop Groen en Zelfbeheer

 • Welke grootte van bomen komt terug indien vervanging onvermijdelijk is?
 • Waar mogelijk behoud van bomen m.b.v. maatwerk
 • Meer diversiteit in bomen en heesters en ander groen: seizoenbeleving en verschillende generaties
 • Veel animo voor zelfbeheer en geveltuinen, maar ook veel vragen over zelfbeheer
 • Betere inrichting en onderhoud plantsoenen: minder rigide snoeibeleid
 • Oprichting bomenfonds

Workshop materialisatie

 • Basiskwaliteit Schepenstraat: dorps karakter dicht bij het centrum. Dit geldt sociaal maar ook qua groen en materialisatie.
 • Respect voor status beschermd stadsgezicht
 • Hergebruik van gebakken klinkers
 • Verhoogde stoep
 • Betere locaties fietscontainers en anders fietsrekken

Workshop Verkeer

 • Hoge parkeerdruk in de gehele straat, maar bij deel rondom Dirk van den Broek en stuk tussen Schieweg en Statensingel is parkeerdruk het hoogst.
 • Bewoners moeten vaak verder dan 100 meter lopen van parkeerplek naar woning
 • Efficiëntere indeling huidige parkeervakken
 • Geen groen opofferen voor meer parkeren en maximaal 10% groen opofferen voor meer parkeren
 • (betaalde) fiets parkeertoren of garage
 • Fietsparkeren combineren met groenvakken
 • Toegankelijkheid fietsparkeerplekken
 • Betaald parkeren voor auto’s tot 23:00 uur en op zondag zodat er geen parkeerdruk uit aangrenzende gebieden met ander regiem optreedt
 • Versmallen van de straat ter voorkoming van hard rijden
 • Oversteken maken
 • Doorgaand verkeer ontmoedigen

Workshop Water
Op 9 september kwam de gemeente bij de kerngroep met een rapport over de rioolvarianten, daarom wordt deze workshop iets breder besproken in deze nieuwsbrief. Tijdens de workshop water is de waterhuishouding en riolering van de huidige Schepenstraat toegelicht en is een doorkijk gegeven naar de (on)mogelijkheden voor het ontwerp. Het ondergrondse ontwerp ligt bij de gemeente, de kerngroep volgt dit actief, de belangrijkste conclusies zijn:

 • Een korte huisaansluiting, dus aanleg van de riolering onder de stoep. Dat is ongeveer dezelfde plek als het huidige riool. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Het gescheiden aanbieden van vuil water en neerslag van het dak is voor veel woningen lastig vanwege de bouwkundige situatie. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Rioolvervanging en bomen bijten elkaar omdat kort op het huidige riool bomen staan. Deze zijn vergroeid met het riool. Kap kán noodzakelijk zijn om het riool te vervangen. Daarna volgt herplant op of nabij de huidige locatie inclusief maatregelen om hetzelfde probleem in de toekomst te voorkomen. De kerngroep onderzoekt dit actief samen met de gemeente.
 • Na de rioolvervanging zal de grondwaterstand stijgen. Dit kán leiden tot wateroverlast in souterrains en tuinen. Grondwater op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De kerngroep onderzoekt actief samen met de gemeente of de aanleg van drainage nodig en nuttig is.

Op de website van de Schepenstraat zal verder ook verslag van de workshops worden gedaan en zullen de gemaakte foto’s te zien zijn.

Reactie bewoners op 26 september
Complimenten voor de workshop, ik vond het erg interessant en nuttig en ben de volgende keer gegarandeerd wederom van de partij.       Onno van Seggelen

Het was een goede bijeenkomst afgelopen zaterdag, de borrel was ook nog erg gezellig.
Yvet Stroy

Het zag er allemaal super uit zaterdag!!      Sander Hazevoet

Een geslaagde en leuke middag wat mij betreft, afgelopen zaterdag. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Goede opkomst en goede sfeer, allemaal betrokken mensen. Petje af voor jullie (en de catering: heerlijke chocoladesnoepjes!).     Paul van der Weijden

Digitale meningspeiling 20 t/m 31 oktober 2015

Na een jaar overleggen, ideeën vormen en alvast eerste schetsen maken, is het nu zover: wij mogen als eerste straat in Rotterdam van de wethouder buitenruimte het ontwerp voor inrichting van de Schepenstraat als bewoners zelf maken!

Vanaf de oprichting van de kerngroep Schepenstraat staan ongelooflijk veel bewoners positief tegenover onze aanpak voor een goede herinrichting van de Schepenstraat – een unieke Parkstraat – rekening houdend met alle wensen die leven in de straat. Via de nieuwsbrieven en -sinds kort- onze website is er intensief contact met bewoners. Ook de bewonersavonden en de succesvolle workshop van 26 september jl. dragen hier aan bij.

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat wij van zoveel bewoners steun, vragen, suggesties, kortom feedback ontvangen!

De gebiedscommissie Noord heeft in haar vergadering van 15 oktober jl. unaniem en met enthousiasme voor het Schepenstraatproject besloten om in een unieke digitale meningspeiling de steun van de bewoners om de kerngroep het ontwerp voor de herinrichting van de Schepenstraat te laten maken vast te leggen. Dit gaat door middel van de volgende stelling die voorgelegd zal worden aan alle stemgerechtigde inwoners van de Schepenstraat:

Ik vind het een goede zaak dat het inrichtingsplan gemaakt wordt door de kerngroep Schepenstraat (eens/oneens/geen mening).

De brief van de gemeente valt deze week bij u in de brievenbus.

Het is echt van het grootste belang dat iedereen gaat stemmen. Waarom?

Omdat het zoals eerder gezegd voor de gemeente de eerste keer is dat een inrichtingsplan voor een straat door bewoners zelf en niet door de gemeente wordt gemaakt. Natuurlijk wil de gemeente dan ook zeker weten dat zoveel mogelijk mensen in de Schepenstraat achter deze aanpak staan. Hoe hoger het opkomstpercentage en hoe positiever het resultaat, hoe sterker wij als kerngroep in onze schoenen staan om het ontwerp voor de herinrichting van onze straat de komende maanden in overleg met u te maken.

 Right to Challenge

Right to Challenge wordt in het collegeprogramma ‘Met volle kracht vooruit’ als volgt omschreven: Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale voorzieningen (en de taken) over te nemen, wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Het zelf mogen ontwerpen van de Schepenstraat is als project aangemeld in het kader van Right tot Challenge en kan gelden als een uniek voorbeeldproject in het overnemen van een soortgelijke gemeentelijke taak. Sommige leden van de kerngroep gaan veel professionele tijd besteden aan werk dat anders de gemeente doet, dit werk dat de gemeente anders kwijt is aan een ontwerpbureau, eigen ambtenaren en communicatie wordt als vergoeding aan de kerngroep verstrekt. Het laatste nieuws is dat in het kader van een congres over democratische vernieuwing dat op 12 oktober o.a. in het bijzijn van minister Plasterk in Rotterdam wordt gehouden in een daarvoor vervaardigde film ook even kort aandacht wordt geschonken aan het project Schepenstraat.

 De Gebiedscommissie

Er wordt contact gehouden met de Gebiedscommissie Noord. De gebiedscommissie gaat o.a. over de participatie van bewoners, dus we spreken met hen uiteraard ook over de manier waarop we kunnen meedenken.

Reacties van bewoners

Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief

Vraag: Zouden  jullie ons allen eens wat informatie kunnen verstrekken wat de gemeente gaat doen aan de mega parkeerproblemen in onze straat. Ik lees alleen informatie omtrent het redden van de bomen en het vernieuwen van het riool.

Ben ook benieuwd hoe de gemeente meer parkeerplekken wilt gaan creëren.

Antwoord: Bij het meedenken met de gemeenteplannen vragen we aandacht voor een evenwichtige afweging van groen, gevarieerde inrichting, verkeersveiligheid en bewonerswensen. De parkeerplekken maken deel uit van deze afweging.

Vraag: Dank je voor het feit dat jullie ons, de bewoners, zo goed informeren. Ik heb een vraag waarvan ik graag wil weten of die wordt meegenomen in de kerngroep. Regelmatig fietsen de bewoners de stoep af naar de zijkant waar ze de straat op kunnen. De dwarspaadjes worden amper gebruikt omdat je dan tegen een geparkeerde auto aan botst.

Mijn vraag: worden de parkeerplekken zo gemaakt dat de paadjes van de huizen naar de weg vrij blijven?

Antwoord: In onze advisering en bij het meedenken met de gemeente willen we maatwerk hanteren, we kijken dan ook zeker naar de dwarspaadjes en naar jouw geuite bewonerswens. Wij willen ook dat de oversteekbaarheid naar de straat verbeterd wordt en daarmee de toegang voor fietsers tot de rijweg, zodat ze niet meer over de stoep hoeven te fietsen. We gaan zoeken naar een slimme oplossing, want er moet voor gewaakt worden dat het niet ten koste gaat van het aantal parkeerplekken per saldo. Behoud van parkeerplekken is weer een andere sterke bewonerswens.

Vraag: Wat fijn dat jullie ons steeds op de hoogte houden over de stand van zaken herinrichting Schepenstraat. In mijn allereerste e mail aan jullie gericht, vertelde ik dat ik niet persé weer een boom voor mijn deur wil hebben. Ik was een beetje kort door de bocht. Ik zou het wel willen, maar dan wel graag eentje waarvan de gemeente het onderhoud ook doet. Dat laat de gemeente nu afweten. Toppen snoeien is er nu niet bij. Uiteraard zie ik graag bomen terug, gewoon zoals het nu is. Net als iedereen die in onze mooie straat komt wonen, ben ook ik ruim 12 jaar geleden gevallen voor het mooie, groene, rustige karakter van de Schepenstraat. Heb ik het goed begrepen dat in de mogelijke nieuwe inrichting de bomen maar aan één kant van de straat terugkomen?

Voor wat de verkeersveiligheid betreft: de kronkels in de straat vind ik zeker bijdragen aan de sfeer. En ik zou het daarom jammer vinden als die bij de herinrichting niet terugkomen en wij een rechte straat krijgen. Dat zou een uitnodiging zijn aan alle verkeersdeelnemers, zeker de brommerkoeriers en auto’s de straat als crossweg te gebruiken. Ook vrachtverkeer zal de straat dan steeds beter weten te vinden. Lijkt mij niet prettig. Ik lig nu al vaak te schudden in mijn bed als er een vrachtauto langs rijdt. Enfin, even wat hersenspinsels van mijn kant.

Antwoord: Het Parkstraatkarakter van de straat is het uitgangspunt van onze actie naar de gemeente, blij te horen dat je daar geheel achter staat. Bij dit karakter zou het dan ook mooi zijn als we zouden kunnen bereiken dat dubbele rijen bomen  behouden blijven. Wat betreft het niet snoeien van de toppen, begrijp ik dat het snoeien van toppen, het zgn kadelaberen, eigenlijk nooit gebeurd en dat het alleen kan bij bepaalde boomsoorten, zoals de plataan. We hebben met de gemeente gesproken, maar er is wel degelijk onderhoud, zij stellen daarbij dat de een het groen te dicht zal vinden en de ander te dun. Als je echt vindt dat het groen niet goed onderhouden is kan je een klacht indienen bij de gemeente bijvoorbeeld via de buitenbeter app of andere kanalen (zie het volgende punt in de nieuwsbrief). De verkeersveiligheid is ook een aandachtspunt in onze aanpak, we zullen meedenken over alle mogelijke manieren om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is een afweging of de bochten in de straat de verkeersveiligheid hierbij nu verhogen of juist verlagen. Bochten remmen het verkeer af, maar creëren wel gevaarlijke situaties als auto’s fietsers de pas afsnijden. We zoeken naar nog meer en creatieve manieren om de het verkeer zich aan de 30 km snelheid te laten houden.

Vraag: Hoe staat het met de verplichting te zorgen voor een gescheiden stelsel ten behoeve van de hemelwaterafvoer?

Antwoord: De pandeigenaar zal de scheiding van de waterstromen zoveel mogelijk op het eigen pand moeten toepassen (met bijbehorende eigen kosten). Het scheiden van de waterstromen door een particulier in bestaand stedelijk gebied is echter wel “vrijwillig”. In het ontwerp van de riolering gaat de gemeente er van uit dat in principe alleen de straat via het regenwaterriool wordt afgevoerd. Het extra regenwater van de panden levert voor zowel de vuilwaterleiding als de schoonwaterriolering geen problemen op om dat de gemeente over het algemeen al een vrij grote minimale diameter toepast.

Reactie op aankondiging workshop 26 september

Vorig jaar had ik de brief gekregen over de, volgens sommigen onvermijdelijke, bomenkap op en om de Schepenstraat. In eerste instantie geloofde ik de brief niet en dacht ik dat iemand een nieuwsbericht verkeerd had geïnterpreteerd en daardoor te hoog van de toren blies. Mede omdat in andere straten rondom de Statensingel al een dergelijke ophoging heeft plaatsgevonden en daar de bomen gewoon overeind zijn gebleven. Nu is mij duidelijk dat dit bij de Schepenstraat toch moeilijker ligt. Ik doe daarom graag mee aan de workshop komende zaterdag.

Contactadres gemeente

Mocht je vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

De website van de gemeente over de schepenstraat  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

Website

De schepenstraatactie heeft nu een eigen website: www.schepenstraat.info

Leden KernTEAM Schepenstraat

Frank Werner – Stedenbouwkundige
Sander Hazevoet – Architect
Anja Lübke – Architect
Hendrik Meuwese – Ingenieur Watermanagement
Liliane Geerling – Stedenbouwkundige
Jorrit Vroon – Zelfstandig Meubelmakert
Helga Lelieveld – Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt – Ontwerper Openbare Ruimte
Gerard Teubner – Management

Aantal bewoners Schepenstraat op de adreslijst en die dus achter ons staan: 229