Nr. 27 – oktober 2015

Nieuwsbrief nr. 27  Donderdag 1 oktober 2015

Beste Schepenen, hierbij de elfde nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

In dit bericht natuurlijk aandacht voor de zeer geslaagde workshops van 26 september, maar ook een overzicht van de overleggen na de vakantieperiode

 Bewonersworkshop op zaterdag 26 september
Het was een mooie zonnige zaterdagmiddag toen zo’n 40 bewoners van de Schepenstraat e.o. naar de kleuterzaal van de Margrietschool trokken. De appelmarkt in de Prinsekerk was waarschijnlijk in de ochtend bezocht en de nationale burendag kon duidelijk ook hier gevierd worden. Zeker gezien de leuke catering, genoeg koffie, thee, andere dranken, snoepjes en koekjes onderweg en na afloop drankjes en hapjes. De 4 workshopstafels, die steeds een half uur draaiden en in 3 rondes bezocht konden worden,  waren uiteraard met dit aantal goed bezet. De workshops werden geleid door de deskundige kerngroepleden Schepenstraat en verder ondersteund door deskundige gemeenteambtenaren. Ook deze ambtenaren waren net als iedereen na afloop zeer enthousiast en geïnspireerd voor het vervolgtraject.

Wat kwam er allemaal over tafel tijdens de verschillende workshops, hieronder de highlights:

Workshop Groen en Zelfbeheer

 • Welke grootte van bomen komt terug indien vervanging onvermijdelijk is?
 • Waar mogelijk behoud van bomen m.b.v. maatwerk
 • Meer diversiteit in bomen en heesters en ander groen: seizoenbeleving en verschillende generaties
 • Veel animo voor zelfbeheer en geveltuinen, maar ook veel vragen over zelfbeheer
 • Betere inrichting en onderhoud plantsoenen: minder rigide snoeibeleid
 • Oprichting bomenfonds

Workshop materialisatie

 • Basiskwaliteit Schepenstraat: dorps karakter dicht bij het centrum. Dit geldt sociaal maar ook qua groen en materialisatie.
 • Respect voor status beschermd stadsgezicht
 • Hergebruik van gebakken klinkers
 • Verhoogde stoep
 • Betere locaties fietscontainers en anders fietsrekken

Workshop Verkeer

 • Hoge parkeerdruk in de gehele straat, maar bij deel rondom Dirk van den Broek en stuk tussen Schieweg en Statensingel is parkeerdruk het hoogst.
 • Bewoners moeten vaak verder dan 100 meter lopen van parkeerplek naar woning
 • Efficiëntere indeling huidige parkeervakken
 • Geen groen opofferen voor meer parkeren en maximaal 10% groen opofferen voor meer parkeren
 • (betaalde) fiets parkeertoren of garage
 • Fietsparkeren combineren met groenvakken
 • Toegankelijkheid fietsparkeerplekken
 • Betaald parkeren voor auto’s tot 23:00 uur en op zondag zodat er geen parkeerdruk uit aangrenzende gebieden met ander regiem optreedt
 • Versmallen van de straat ter voorkoming van hard rijden
 • Oversteken maken
 • Doorgaand verkeer ontmoedigen

Workshop Water

Op 9 september kwam de gemeente bij de kerngroep met een rapport over de rioolvarianten, daarom wordt deze workshop iets breder besproken in deze nieuwsbrief. Tijdens de workshop water is de waterhuishouding en riolering van de huidige Schepenstraat toegelicht en is een doorkijk gegeven naar de (on)mogelijkheden voor het ontwerp. Het ondergrondse ontwerp ligt bij de gemeente, de kerngroep volgt dit actief, de belangrijkste conclusies zijn:

 • Een korte huisaansluiting, dus aanleg van de riolering onder de stoep. Dat is ongeveer dezelfde plek als het huidige riool. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Het gescheiden aanbieden van vuil water en neerslag van het dak is voor veel woningen lastig vanwege de bouwkundige situatie. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Rioolvervanging en bomen bijten elkaar omdat kort op het huidige riool bomen staan. Deze zijn vergroeid met het riool. Kap kán noodzakelijk zijn om het riool te vervangen. Daarna volgt herplant op of nabij de huidige locatie inclusief maatregelen om hetzelfde probleem in de toekomst te voorkomen. De kerngroep onderzoekt dit actief samen met de gemeente.
 • Na de rioolvervanging zal de grondwaterstand stijgen. Dit kán leiden tot wateroverlast in souterrains en tuinen. Grondwater op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De kerngroep onderzoekt actief samen met de gemeente of de aanleg van drainage nodig en nuttig is.Op de website van de Schepenstraat zal verder ook verslag van de workshops worden gedaan en zullen de gemaakte foto’s te zien zijn.

Reactie bewoners op 26 september
Complimenten voor de workshop, ik vond het erg interessant en nuttig en ben de volgende keer gegarandeerd wederom van de partij.       Onno van Seggelen

Het was een goede bijeenkomst afgelopen zaterdag, de borrel was ook nog erg gezellig.
Yvet Stroy van Double – Delicious

Het zag er allemaal super uit zaterdag!!      Sander Hazevoet

Een geslaagde en leuke middag wat mij betreft, afgelopen zaterdag. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Goede opkomst en goede sfeer, allemaal betrokken mensen. Petje af voor jullie (en de catering: heerlijke chocoladesnoepjes!).     Paul van der Weijden

Website
De schepenstraatactie heeft nu een eigen website: www.schepenstraat.info

 Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op dinsdag 18 augustus
De kerngroep heeft nog nadere vragen na bestudering van de inmeetgegevens die vlak voor de vakantie zijn ontvangen, deze zullen door de gemeente worden beantwoord.

De kerngroep heeft een aanscherping van een eerder participatievoorstel ingebracht.

Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op woensdag 9 september
De kerngroep heeft na ontvangst van nadere gegevens een uitgebreide analyse gemaakt van de inmeetgegevens van de straat. Gezien de vergaande technische consequenties heeft de gemeente meer tijd nodig om de analyses te bestuderen. Er moet wel overeenstemming komen over de mate van ophoging die nodig is in de straat. Het ziet er naar uit dat dit minder hoog is, dan aanvankelijk gedacht. De gemeente kwam met een rapport over de varianten voor het riool in de straat. De te maken keuze heeft consequenties voor lengte eigen aansluitingsriool buizen bewoners en voor de bomen. (zie ook verslag workshop).

Project Fresh Up op dinsdag 16 september
De kerngroep Schepenstraat mag van de wethouder een ontwerp voor de Schepenstraat maken. Dit is normaal de taak van de gemeentelijke ontwerpers. De afstemming van  alle werkzaamheden, de programmering, de taakverdeling en afspraken worden vastgelegd in een document ‘Samenwerkingsovereenkomst/projectplan’. Hierin zijn ook de eerdere participatievoorstellen van de kerngroep verwerkt. Dit document werd uitgebreid besproken en daar wordt momenteel na de bespreking de laatste hand aan gelegd. Het zal ondertekend worden door de kerngroep en de gemeente. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten en de kerngroep aanwezig. De mogelijkheden van de financiering werden aan het eind van de bijeenkomst besproken in aanwezigheid van de gebiedsdirecteur Noord Nikkel Reinhoud (ondersteuning gebiedscommissie) en de gemeentelijke gebiedsaccountmanager Jan van Ree. In het conceptplan valt het Walenburgerplein buiten het project, er is volgens de gemeente geen rioolvernieuwing of straatophoging nodig (??), maar bewoners/kerngroep mogen wel in hun ontwerp (dus herinrichting Schepenstraat) suggesties doen voor deze buitenruimte; de gemeente kan deze ontwerp suggesties benutten voor een herinrichting, gelijktijdig met de Schepenstraat of op een langere termijn. Het Walenburgerplein is dus niet alleen qua zicht op de Schepenstraat , maar ook zelf ontwerptechnisch verbonden met de Schepenstraatactie.

Right to Challenge
Right to Challenge wordt in het collegeprogramma ‘Met volle kracht vooruit’ als volgt omschreven: Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale voorzieningen (en de taken) over te nemen, wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Het zelf mogen ontwerpen van de Schepenstraat is als project aangemeld in het kader van Right tot Challenge en kan gelden als een uniek voorbeeldproject in het overnemen van een soortgelijke gemeentelijke taak. Sommige leden van de kerngroep gaan veel professionele tijd besteden aan werk dat anders de gemeente doet, dit werk dat de gemeente anders kwijt is aan een ontwerpbureau, eigen ambtenaren en communicatie wordt als vergoeding aan de kerngroep verstrekt. Het laatste nieuws is dat in het kader van een congres over democratische vernieuwing dat op 12 oktober o.a. in het bijzijn van minister Plasterk in Rotterdam wordt gehouden in een daarvoor vervaardigde film ook even kort aandacht wordt geschonken aan het project Schepenstraat.

Reacties van bewoners op de vorige nieuwsbrief
Vorig jaar had ik de brief gekregen over de, volgens sommigen onvermijdelijke, bomenkap op en om de Schepenstraat. In eerste instantie geloofde ik de brief niet en dacht ik dat iemand een nieuwsbericht verkeerd had geïnterpreteerd en daardoor te hoog van de toren blies. Mede omdat in andere straten rondom de Statensingel al een dergelijke ophoging heeft plaatsgevonden en daar de bomen gewoon overeind zijn gebleven. Nu is mij duidelijk dat dit bij de Schepenstraat toch moeilijker ligt. Ik doe daarom graag mee aan de workshop komende zaterdag.

 

Contactadres gemeente
Mocht je vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

De website van de gemeente over de schepenstraat  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

Leden Kerngroep Schepenstraat
William Bonte              Voorzitter, Communicatie
Frank Werner               Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden

Aantal bewoners Schepenstraat op de adreslijst en die dus achter ons staan: 230