Nr.19 – april 2015

Schepenstraat Nieuwsbrief nr. 19 Woensdag 29 april 2015

Beste Schepenen, hierbij de derde nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Bezoek CDA fractie op woensdag 1 april

Op woensdag 1 april was de CDA gemeenteraadsfractie op werkbezoek in Blijdorp. Zij hebben de Schepenstraat in ogenschouw genomen en waren geïnteresseerd in onze manier van participeren met de gemeente. Dit past in het coalitieakkoord, waarin bewoners worden uitgedaagd zaken zelf ter hand te nemen ‘Right to Challenge”. Er wordt gewerkt aan een nota om dit begrip verder uit te werken en de Schepenstraat is daarbij wellicht een mooi voorbeeld.

Overleg met  de gemeente op dinsdag 14 april

Op dinsdag 14 april hadden we een 2e technisch gesprek met de gemeente. We hadden een succesvolle avond. Veel eerder gestelde technische vragen werden aan de hand van een actiepuntenlijst afgewerkt. Ook de kerngroep had huiswerk gedaan om voorbeelden uit te werken voor een maatwerkaanpak.  Het volgende technische overleg is op dinsdag 19 mei.

Overleg met wethouder Eerdmans op maandag 20 april

Op maandag 20 april hebben we tijdens zijn werkbezoek aan Blijdorp/Noord gepraat met de verantwoordelijke wethouder Eerdmans. Hierbij waren ook de gebiedsdirecteur Noord, gemeentelijke diensten en de voorzitter van de gebiedscommissie aanwezig. We hebben het parkstraatmodel en het participatieplan gepresenteerd.  Het gesprek is goed verlopen, Eerdmans was het er helemaal mee eens en sprak zelfs van een droomstraat. De voorziene participatie past volgens hem helemaal in ‘Rigt to Challenge’, het particpatie idee uit het coalitie akkoord.

Overleg met gebiedsdirecteur Noord op dinsdag 21 april

Op dinsdag 21 april hebben we, als vervolg van het overleg met de wethouder, met Nikkel Reinhoud, de gebiedsdirecteur Noord, gepraat. Hij geeft leiding aan de afstemming van het werk van de grote gemeentelijke diensten voor de werkzaamheden in Noord en de ambtelijke ondersteuning van de gebiedscommissie. De gemeente wil het ontwerpproces voor een deel overlaten aan de kerngroep. Daarvoor gaan we eerst verder met de gemeente praten over de uitgangspunten (wat kan wel en wat kan niet), is er genoeg geld voor een mooie groene straat en daarna gaan we hopelijk verder invullen (groen, bestrating, verkeer etc).

Reacties van bewoners

Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief, hieronder de laatste reacties

Vraag: Zouden  jullie ons allen eens wat informatie kunnen verstrekken wat de gemeente gaat doen aan de mega parkeerproblemen in onze straat. Ik lees alleen informatie omtrent het redden van de bomen en het vernieuwen van het riool.

Ben ook benieuwd hoe de gemeente meer parkeerplekken wilt gaan creëren.

Antwoord: Bij het meedenken met de gemeenteplannen vragen we aandacht voor een evenwichtige afweging van groen, gevarieerde inrichting, verkeersveiligheid en bewonerswensen. De parkeerplekken maken deel uit van deze afweging.

Vraag: Dank je voor het feit dat jullie ons, de bewoners, zo goed informeren. Ik heb een vraag waarvan ik graag wil weten of die wordt meegenomen in de kerngroep. Regelmatig fietsen de bewoners de stoep af naar de zijkant waar ze de straat op kunnen. De dwarspaadjes worden amper gebruikt omdat je dan tegen een geparkeerde auto aan botst.

Mijn vraag: worden de parkeerplekken zo gemaakt dat de paadjes van de huizen naar de weg vrij blijven?

Antwoord: In onze advisering en bij het meedenken met de gemeente willen we maatwerk hanteren, we kijken dan ook zeker naar de dwarspaadjes en naar jouw geuite bewonerswens. Wij willen ook dat de oversteekbaarheid naar de straat verbeterd wordt en daarmee de toegang voor fietsers tot de rijweg, zodat ze niet meer over de stoep hoeven te fietsen. We gaan zoeken naar een slimme oplossing, want er moet voor gewaakt worden dat het niet ten koste gaat van het aantal parkeerplekken per saldo. Behoud van parkeerplekken is weer een andere sterke bewonerswens.

Vraag: Wat fijn dat jullie ons steeds op de hoogte houden over de stand van zaken herinrichting Schepenstraat. In mijn allereerste e mail aan jullie gericht, vertelde ik dat ik niet persé weer een boom voor mijn deur wil hebben. Ik was een beetje kort door de bocht. Ik zou het wel willen, maar dan wel graag eentje waarvan de gemeente het onderhoud ook doet. Dat laat de gemeente nu afweten. Toppen snoeien is er nu niet bij. Uiteraard zie ik graag bomen terug, gewoon zoals het nu is. Net als iedereen die in onze mooie straat komt wonen, ben ook ik ruim 12 jaar geleden gevallen voor het mooie, groene, rustige karakter van de Schepenstraat. Heb ik het goed begrepen dat in de mogelijke nieuwe inrichting de bomen maar aan één kant van de straat terugkomen?

Voor wat de verkeersveiligheid betreft: de kronkels in de straat vind ik zeker bijdragen aan de sfeer. En ik zou het daarom jammer vinden als die bij de herinrichting niet terugkomen en wij een rechte straat krijgen. Dat zou een uitnodiging zijn aan alle verkeersdeelnemers, zeker de brommerkoeriers en auto’s de straat als crossweg te gebruiken. Ook vrachtverkeer zal de straat dan steeds beter weten te vinden. Lijkt mij niet prettig. Ik lig nu al vaak te schudden in mijn bed als er een vrachtauto langs rijdt. Enfin, even wat hersenspinsels van mijn kant.

Antwoord: Het Parkstraatkarakter van de straat is het uitgangspunt van onze actie naar de gemeente, blij te horen dat je daar geheel achter staat. Bij dit karakter zou het dan ook mooi zijn als we zouden kunnen bereiken dat dubbele rijen bomen  behouden blijven. Wat betreft het niet snoeien van de toppen, begrijp ik dat het snoeien van toppen, het zgn kadelaberen, eigenlijk nooit gebeurd en dat het alleen kan bij bepaalde boomsoorten, zoals de plataan. We hebben met de gemeente gesproken, maar er is wel degelijk onderhoud, zij stellen daarbij dat de een het groen te dicht zal vinden en de ander te dun. Als je echt vindt dat het groen niet goed onderhouden is kan je een klacht indienen bij de gemeente bijvoorbeeld via de buitenbeter app of andere kanalen (zie het volgende punt in de nieuwsbrief). De verkeersveiligheid is ook een aandachtspunt in onze aanpak, we zullen meedenken over alle mogelijke manieren om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is een afweging of de bochten in de straat de verkeersveiligheid hierbij nu verhogen of juist verlagen. Bochten remmen het verkeer af, maar creëren wel gevaarlijke situaties als auto’s fietsers de pas afsnijden. We zoeken naar nog meer en creatieve manieren om de het verkeer zich aan de 30 km snelheid te laten houden.

Vraag: Hoe staat het met de verplichting te zorgen voor een gescheiden stelsel ten behoeve van de hemelwaterafvoer?

Antwoord: De pandeigenaar zal de scheiding van de waterstromen zoveel mogelijk op het eigen pand moeten toepassen (met bijbehorende eigen kosten). Het scheiden van de waterstromen door een particulier in bestaand stedelijk gebied is echter wel “vrijwillig”. In het ontwerp van de riolering gaat de gemeente er van uit dat in principe alleen de straat via het regenwaterriool wordt afgevoerd. Het extra regenwater van de panden levert voor zowel de vuilwaterleiding als de schoonwaterriolering geen problemen op om dat de gemeente over het algemeen al een vrij grote minimale diameter toepast.

Contactadres gemeente

Mocht je nog vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Website gemeente  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Mails naar de gemeente kunnen (als je dat wilt)  c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

 

Leden Kerngroep Schepenstraat

William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden