Categoriearchief: Nieuwsbrief

Nr. 31 – november 2016

Beste bewoner van de Schepenstraat,

Na enige tijd geen nieuwsbrief van ons te hebben ontvangen kunnen we u eindelijk bijpraten over enkele zaken die afgelopen maanden gespeeld hebben rondom het maken van een nieuw ontwerp voor onze straat. Ook al heeft u een tijdje niets gehoord, we hebben niet stilgezeten. Mochten zaken niet duidelijk zijn of wilt u extra informatie, schroom niet en spreek ons aan.


Stand van zaken Definitief Ontwerp

In de afgelopen maanden zijn er in opdracht van de gemeente onderzoeken uitgevoerd naar het wortelpakket van de bestaande bomen in de Schepenstraat. Daaruit is geconcludeerd dat de kluit van de onderzochte bomen groter is dan tot nu toe door de gemeente aangenomen en aan ons voor het definitief ontwerp meegegeven als randvoorwaarde. Met deze conclusie zouden bij de definitieve inrichting veel meer bomen gerooid moeten worden dan eerder voorzien. Dat was voor het Kernteam een onaangename verrassing. Om meer zekerheid te krijgen over de grootte van het wortelpakket van de bestaande bomen wordt in opdracht van het Kernteam aanvullend onderzoek uitgevoerd door een ander bureau. Dat onderzoek wordt in de eerste week van november uitgevoerd. Op basis van de resultaten kunnen wij de laatste stappen zetten voor het definitief ontwerp. We houden u daarvan op de hoogte. Het definitief ontwerp presenteren we u tijdens een bewonersavond begin 2017.


Bomendepot

Op woensdag 24 augustus jl. heeft het Kernteam met de gemeente een bezoek gebracht aan het gemeentelijke Bomendepot aan de Boezembocht. Het Bomendepot is de plaats waar een deel van de bomen in Rotterdam vandaan komt. Behalve eigen kweek, biedt het depot ruimte om bomen te plaatsen die in de stad overbodig zijn geworden of tussentijds een plek nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens een herinrichting van een straat.

Op het depot zelf hebben wij uitleg gekregen en een aantal bomen bekeken die in aanmerking komen om bij de herinrichting in de Schepenstraat geplaatst te worden. Het voordeel is dat we een grotere boom kunnen terug planten voor een boom in de Schepenstraat die de ophoging van de straat niet zal kunnen doorstaan. Het aantal bomen is groot en de keuze divers. In de komende maanden zullen nog 2 bezoeken volgen. Hieronder enkele voorbeelden van bomen die voor onze straat in aanmerking komen.


Workshop Zelfbeheer

Omdat we ons de afgelopen maanden hebben gericht op het definitief ontwerp en nog onduidelijk is hoeveel bomen extra vervangen moeten worden, is de workshop over het zelfbeheer uitgesteld. We zijn deze workshop en de mensen die zich hiervoor hadden aangemeld niet vergeten en zullen de workshop begin 2017 plannen.


Wanneer gaat de Schepenstraat op de schop?

Een veel gestelde vraag die wij in onze Schepenstraat horen is “wanneer gaat het nu allemaal gebeuren?” Het doel is om de uitvoering te starten in het 4e kwartaal van 2017. De gehele uitvoering zal naar verwachting een jaar in beslag nemen en in verschillende fases door de Schepenstraat worden uitgevoerd. De exacte uitvoering en in welk deel van de straat gestart zal worden is momenteel nog niet bekend. Over het verdere verloop van deze zoektocht houden we u op de hoogte.


Voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden, vragen wij om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM

Nr. 30 – maart 2016

Beste bewoners,

Hier heeft u de nieuwsbrief van 9 maart 2016.

Vereniging “Verenigde Schepenstaat” is opgericht!

Met trots kunnen we melden dat op dinsdag 9 februari de vereniging “Verenigde Schepenstraat” is opgericht. De vereniging heeft formeel als doel het volgende: “het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Schepenstraat te Rotterdam en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Na oplevering van de straat, medio 2018, is het de bedoeling dat de vereniging blijft bestaan in het algemeen belang van de bewoners.


Bomen- en bodemonderzoek in volle gang.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen weken met enige regelmaat werklieden putten, gaten, sleuven en kuilen hebben gegraven. Dit alles om een beter beeld te krijgen van een situatie onder de grond.  Het gaat hier om gegevens betreffende de exacte ligging van riool, diverse kabelaars, gas en water. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de gesteldheid van de wortelpakketten van verschillende bomen op diverse plekken. Deze data krijgen wij binnenkort aangeleverd van de Gemeente en worden door ons in het Voorlopig Ontwerp (hierna te noemen VO) verwerkt. Op deze manier krijgen we een compleet beeld van wat zich boven en onder de grond bevind.


Complimenten van Groen Links.

Op Nationale Complimenten dag werden we verrast met een taart en de complimenten van de Groen Links Fractie – Liselotte de Haan – Vice voorzitter Gebiedscommissie Noord. Wij kregen deze complimenten voor de inzet en voortvarendheid waarmee we als “Verenigde Schepenstraat” bezig zijn. Ook voor de Gemeente is dit een nieuw project waarbij bewoners actief participeren in opnieuw inrichten van de Schepenstraat.


Bewonersbijeenkomst.

In onze laatste nieuwsbrief gaven we aan dat er in februari waarschijnlijk een bewonersavond zou zijn. Nee, u heeft niks gemist! Het verzamelen en verwerken van alle gegevens betreffende bomen, kabels en riool, kost meer tijd, vandaar. Na het verwerken van al deze gegevens in het VO, nodigen wij u weer van harte uit voor de 3e bewonersbijeenkomst. Vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden, vragen wij om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM

 

 

 

Nr. 29 – januari 2016

Nieuwsbrief nr. 29  woensdag 6 januari 2016

Beste bewoners, hier de eerste nieuwsbrief van 2016 met een samenvatting van de bewonersworkshop van 15 december 2015.

Verslag van de bewonersworkshop.

Bij deze workshop was de opkomst merkbaar groter dan de vorige. Zeker nu er een inrichtingsplan op tafel lag, bleek de interesse groot. Na de opening van de avond door Hans van der Markt en een toelichting door Frank Werner, Sander Hazevoet en Anja Lübke werden alle bezoekers verdeeld over diverse tafels. Op de verschillende tafels lagen delen van het plan voor de straat. Deze tekeningen zijn een combinatie van: resultaten van studies gedaan door diverse kernTEAMleden, input van bewoners tijdens de vorige workshop en ten alle tijden het in acht houden van het huidige straatbeeld.

De reacties van de bewoners waren, en zijn, over het algemeen optimistisch en lovend. Er werd kritisch gekeken en de daarbij behorende vragen werden zeker gesteld. De meeste vragen konden wij, indien nodig met toelichting door de aanwezige deskundigen van de Gemeente Rotterdam, naar tevredenheid van de meeste, beantwoorden. Over het algemeen werd te tekening dan ook goed ontvangen.

Onze verwachting is dat er in de maand februari een laatste bewonersworkshop is, met een update van het inrichtingsplan. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de straat, vragen wij dan ook iedereen om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM

 

Nr. 28 – november 2015

Nieuwsbrief nr. 28  woensdag 18 november 2015

Overtuigende uitslag digitale meningspeiling Schepenstraat
Op 2 november is de uitslag bekend geworden van de bewonerspeiling. Meer dan 200 bewoners hebben aangegeven dat het bewonerskernteam het herinrichtingsplan van de Schepenstraat moet maken. Dit is 98% van de uitgebrachte stemmen. Een overtuigende uitslag dus voor bewonersparticipatie.

Van de 400 stemgerechtigde bewoners hebben er 205 gestemd: een reactiepercentage van meer dan 50%. Voor de geldigheid voor de meningspeiling was een percentage van 30% het minimum. Dat is ruimschoots gehaald.

De precieze stemmen waren als volgt:
Voorkeur – KernTEAM maakt het plan:  201 bewoners
Voorkeur – Gemeente maakt het plan: 2 bewoners
Geen mening: 2 bewoners

Wat gebeurt er nu verder?
De gebiedscommissie stuurt naar aanleiding van de uitslag een advies richting wethouder Eerdmans. Daarna verwachten we dat het kernteam formeel opdracht krijgt om het plan te maken. Natuurlijk met participatie van jullie allemaal. Dank voor jullie steun!

Aan de slag
Het kernteam is nu al begonnen met het tekenen van het inrichtingsplan van de Schepenstraat, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de bewonersinbreng van 26 september. In intensieve ateliersessies werken we toe naar een tussenresultaat medio december.

Alles staat de komende periode in het teken van de productie: het maken van het ontwerp van het inrichtingsplan. www.schepenstraat.info wordt in deze fase het belangrijkste communicatiemiddel. Hierop is  ook de voortgang van het ontwerp van de herinrichting te volgen.

Afscheid van William Bonte
Het kernteam Schepenstraat is in een nieuwe fase beland na de digitale meningspeiling. Het kernteam wordt een juridische rechtspersoon: een vereniging met een formeel bestuur. William Bonte heeft aangegeven dat hij stopt met zijn rol in het kernteam. Hij is dan ook geen aanspreekpunt meer namens het kernteam voor nieuwsbrieflezers en andere bewoners van de Schepenstraat. Afgelopen jaar heeft hij een stuwende rol in het proces gespeeld. “Ik blijf alles natuurlijk wel met zeer grote belangstelling en interesse volgen. Ik ga ervan uit dat het een groot succes wordt,” zegt William.
Wij danken William zeer voor zijn enorme inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar.

Bewonersworkshop dinsdagavond 15 december 2015
De volgende bewonersworkshop is op dinsdagavond 15 december in de Prinsekerk. Noteer het alvast in de agenda. We bespreken dan de stand van zaken van het voorlopig inrichtingsplan Schepenstraat. Ook is er alle ruimte voor input en feedback.

Schepenstraat in het nieuws

Een verslaggever van Radio Rijnmond woonde een vergadering van het kernteam bij. Na afloop van de vergadering interviewde hij Liliane Geerling en Frank Werner. Het interview is te beluisteren onderaan het nieuwsitem op de RTV Rijnmond website.

Sander Hazevoet werd voor het KenDoe-congres op 12 oktober geïnterviewd in de Schepenstraat over Right to Challenge. Hier is het korte filmpje te zien.

In de Stadskrant van 21 oktober stond een artikel over de bewonersworkshop die werd gehouden op 26 september over de herinrichting van de Schepenstraat.

Vragen van bewoners
Vraag 1: Waarom stijgt het grondwaterpeil als het oude riool door een nieuw riool vervangen?
Antwoord: Het huidige riool is lek door bijvoorbeeld verzakkingen en wortel ingroei. Neerslag die in de bodem wegzakt stroomt daardoor niet meer via de ondergrond naar de singel (de natuurlijke route), maar stroomt naar het riool toe. Dit water wordt naar de zuivering afgevoerd. Wanneer het riool wordt vervangen, is het riool daarna waterdicht. Neerslag moet dan via de ondergrond naar de singel stromen. Deze route heeft een grotere weerstand, waardoor de grondwaterstand stijgt. Deze stijging kan worden beperkt door drainage aan te leggen. Dan komt er bij het riool een poreuze buis te liggen, die water afvoert naar de Singel. Het afgevangen water wordt dus direct op de singel geloosd, en niet via de riolering naar de zuivering afgevoerd. Het afvoerniveau op de singel is hoger dan het huidige riool, dus de grondwaterstand zal in deze optie ook stijgen.

Zie ook:http://www.rotterdam.nl/grondwater_hoe_zit_dat_eigenlijk_

Vraag 2: Waarom is een stijging van het grondwater door deze vervanging op eigen grond dan toch voor risico van de bewoner?
Kort antwoord: zo is de wet.
Uitleg: Wettelijk gezien is de eigenaar in Nederland verantwoordelijk voor het grondwater op zijn perceel. De gemeente heeft een zorgplicht. Zie ook: http://www.rotterdam.nl/grondwaterzorgplicht.

Hier in de Schepenstraat hebben we door de lekkende riolering de afgelopen jaren een te lage grondwaterstand gehad. Dit voorkomt wateroverlast in de souterrains, maar is nadelig als de fundering (houten paalkoppen) gaat droogvallen. Na de rioolvervanging zal de natuurlijke situatie zich langzaam instellen. Die zal vergelijkbaar zijn met de situatie toen de huidige riolering is aangelegd. De grondwaterstand kan na de aanleg verder stijgen als ook in de omliggende straten de riolering is vervangen. De planning daarvoor is niet bekend bij het kernteam.
Andere website: http://www.rotterdam.nl/problemen_met_grondwater

Contactadres gemeente
Mocht je vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naarwijkregienoordsb@rotterdam.nl.
De website  van de gemeente over de Schepenstraat.
Klachten over zaken in de straat kun je via buitenbeterapp melden.

Nr. 27 – oktober 2015

Nieuwsbrief nr. 27  Donderdag 1 oktober 2015

Beste Schepenen, hierbij de elfde nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

In dit bericht natuurlijk aandacht voor de zeer geslaagde workshops van 26 september, maar ook een overzicht van de overleggen na de vakantieperiode

 Bewonersworkshop op zaterdag 26 september
Het was een mooie zonnige zaterdagmiddag toen zo’n 40 bewoners van de Schepenstraat e.o. naar de kleuterzaal van de Margrietschool trokken. De appelmarkt in de Prinsekerk was waarschijnlijk in de ochtend bezocht en de nationale burendag kon duidelijk ook hier gevierd worden. Zeker gezien de leuke catering, genoeg koffie, thee, andere dranken, snoepjes en koekjes onderweg en na afloop drankjes en hapjes. De 4 workshopstafels, die steeds een half uur draaiden en in 3 rondes bezocht konden worden,  waren uiteraard met dit aantal goed bezet. De workshops werden geleid door de deskundige kerngroepleden Schepenstraat en verder ondersteund door deskundige gemeenteambtenaren. Ook deze ambtenaren waren net als iedereen na afloop zeer enthousiast en geïnspireerd voor het vervolgtraject.

Wat kwam er allemaal over tafel tijdens de verschillende workshops, hieronder de highlights:

Workshop Groen en Zelfbeheer

 • Welke grootte van bomen komt terug indien vervanging onvermijdelijk is?
 • Waar mogelijk behoud van bomen m.b.v. maatwerk
 • Meer diversiteit in bomen en heesters en ander groen: seizoenbeleving en verschillende generaties
 • Veel animo voor zelfbeheer en geveltuinen, maar ook veel vragen over zelfbeheer
 • Betere inrichting en onderhoud plantsoenen: minder rigide snoeibeleid
 • Oprichting bomenfonds

Workshop materialisatie

 • Basiskwaliteit Schepenstraat: dorps karakter dicht bij het centrum. Dit geldt sociaal maar ook qua groen en materialisatie.
 • Respect voor status beschermd stadsgezicht
 • Hergebruik van gebakken klinkers
 • Verhoogde stoep
 • Betere locaties fietscontainers en anders fietsrekken

Workshop Verkeer

 • Hoge parkeerdruk in de gehele straat, maar bij deel rondom Dirk van den Broek en stuk tussen Schieweg en Statensingel is parkeerdruk het hoogst.
 • Bewoners moeten vaak verder dan 100 meter lopen van parkeerplek naar woning
 • Efficiëntere indeling huidige parkeervakken
 • Geen groen opofferen voor meer parkeren en maximaal 10% groen opofferen voor meer parkeren
 • (betaalde) fiets parkeertoren of garage
 • Fietsparkeren combineren met groenvakken
 • Toegankelijkheid fietsparkeerplekken
 • Betaald parkeren voor auto’s tot 23:00 uur en op zondag zodat er geen parkeerdruk uit aangrenzende gebieden met ander regiem optreedt
 • Versmallen van de straat ter voorkoming van hard rijden
 • Oversteken maken
 • Doorgaand verkeer ontmoedigen

Workshop Water

Op 9 september kwam de gemeente bij de kerngroep met een rapport over de rioolvarianten, daarom wordt deze workshop iets breder besproken in deze nieuwsbrief. Tijdens de workshop water is de waterhuishouding en riolering van de huidige Schepenstraat toegelicht en is een doorkijk gegeven naar de (on)mogelijkheden voor het ontwerp. Het ondergrondse ontwerp ligt bij de gemeente, de kerngroep volgt dit actief, de belangrijkste conclusies zijn:

 • Een korte huisaansluiting, dus aanleg van de riolering onder de stoep. Dat is ongeveer dezelfde plek als het huidige riool. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Het gescheiden aanbieden van vuil water en neerslag van het dak is voor veel woningen lastig vanwege de bouwkundige situatie. Dit neemt de kerngroep mee in het overleg met de gemeente.
 • Rioolvervanging en bomen bijten elkaar omdat kort op het huidige riool bomen staan. Deze zijn vergroeid met het riool. Kap kán noodzakelijk zijn om het riool te vervangen. Daarna volgt herplant op of nabij de huidige locatie inclusief maatregelen om hetzelfde probleem in de toekomst te voorkomen. De kerngroep onderzoekt dit actief samen met de gemeente.
 • Na de rioolvervanging zal de grondwaterstand stijgen. Dit kán leiden tot wateroverlast in souterrains en tuinen. Grondwater op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De kerngroep onderzoekt actief samen met de gemeente of de aanleg van drainage nodig en nuttig is.Op de website van de Schepenstraat zal verder ook verslag van de workshops worden gedaan en zullen de gemaakte foto’s te zien zijn.

Reactie bewoners op 26 september
Complimenten voor de workshop, ik vond het erg interessant en nuttig en ben de volgende keer gegarandeerd wederom van de partij.       Onno van Seggelen

Het was een goede bijeenkomst afgelopen zaterdag, de borrel was ook nog erg gezellig.
Yvet Stroy van Double – Delicious

Het zag er allemaal super uit zaterdag!!      Sander Hazevoet

Een geslaagde en leuke middag wat mij betreft, afgelopen zaterdag. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Goede opkomst en goede sfeer, allemaal betrokken mensen. Petje af voor jullie (en de catering: heerlijke chocoladesnoepjes!).     Paul van der Weijden

Website
De schepenstraatactie heeft nu een eigen website: www.schepenstraat.info

 Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op dinsdag 18 augustus
De kerngroep heeft nog nadere vragen na bestudering van de inmeetgegevens die vlak voor de vakantie zijn ontvangen, deze zullen door de gemeente worden beantwoord.

De kerngroep heeft een aanscherping van een eerder participatievoorstel ingebracht.

Ontwerp en participatieteam (overleg kerngroep en gemeente) op woensdag 9 september
De kerngroep heeft na ontvangst van nadere gegevens een uitgebreide analyse gemaakt van de inmeetgegevens van de straat. Gezien de vergaande technische consequenties heeft de gemeente meer tijd nodig om de analyses te bestuderen. Er moet wel overeenstemming komen over de mate van ophoging die nodig is in de straat. Het ziet er naar uit dat dit minder hoog is, dan aanvankelijk gedacht. De gemeente kwam met een rapport over de varianten voor het riool in de straat. De te maken keuze heeft consequenties voor lengte eigen aansluitingsriool buizen bewoners en voor de bomen. (zie ook verslag workshop).

Project Fresh Up op dinsdag 16 september
De kerngroep Schepenstraat mag van de wethouder een ontwerp voor de Schepenstraat maken. Dit is normaal de taak van de gemeentelijke ontwerpers. De afstemming van  alle werkzaamheden, de programmering, de taakverdeling en afspraken worden vastgelegd in een document ‘Samenwerkingsovereenkomst/projectplan’. Hierin zijn ook de eerdere participatievoorstellen van de kerngroep verwerkt. Dit document werd uitgebreid besproken en daar wordt momenteel na de bespreking de laatste hand aan gelegd. Het zal ondertekend worden door de kerngroep en de gemeente. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten en de kerngroep aanwezig. De mogelijkheden van de financiering werden aan het eind van de bijeenkomst besproken in aanwezigheid van de gebiedsdirecteur Noord Nikkel Reinhoud (ondersteuning gebiedscommissie) en de gemeentelijke gebiedsaccountmanager Jan van Ree. In het conceptplan valt het Walenburgerplein buiten het project, er is volgens de gemeente geen rioolvernieuwing of straatophoging nodig (??), maar bewoners/kerngroep mogen wel in hun ontwerp (dus herinrichting Schepenstraat) suggesties doen voor deze buitenruimte; de gemeente kan deze ontwerp suggesties benutten voor een herinrichting, gelijktijdig met de Schepenstraat of op een langere termijn. Het Walenburgerplein is dus niet alleen qua zicht op de Schepenstraat , maar ook zelf ontwerptechnisch verbonden met de Schepenstraatactie.

Right to Challenge
Right to Challenge wordt in het collegeprogramma ‘Met volle kracht vooruit’ als volgt omschreven: Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale voorzieningen (en de taken) over te nemen, wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Het zelf mogen ontwerpen van de Schepenstraat is als project aangemeld in het kader van Right tot Challenge en kan gelden als een uniek voorbeeldproject in het overnemen van een soortgelijke gemeentelijke taak. Sommige leden van de kerngroep gaan veel professionele tijd besteden aan werk dat anders de gemeente doet, dit werk dat de gemeente anders kwijt is aan een ontwerpbureau, eigen ambtenaren en communicatie wordt als vergoeding aan de kerngroep verstrekt. Het laatste nieuws is dat in het kader van een congres over democratische vernieuwing dat op 12 oktober o.a. in het bijzijn van minister Plasterk in Rotterdam wordt gehouden in een daarvoor vervaardigde film ook even kort aandacht wordt geschonken aan het project Schepenstraat.

Reacties van bewoners op de vorige nieuwsbrief
Vorig jaar had ik de brief gekregen over de, volgens sommigen onvermijdelijke, bomenkap op en om de Schepenstraat. In eerste instantie geloofde ik de brief niet en dacht ik dat iemand een nieuwsbericht verkeerd had geïnterpreteerd en daardoor te hoog van de toren blies. Mede omdat in andere straten rondom de Statensingel al een dergelijke ophoging heeft plaatsgevonden en daar de bomen gewoon overeind zijn gebleven. Nu is mij duidelijk dat dit bij de Schepenstraat toch moeilijker ligt. Ik doe daarom graag mee aan de workshop komende zaterdag.

 

Contactadres gemeente
Mocht je vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

De website van de gemeente over de schepenstraat  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

Leden Kerngroep Schepenstraat
William Bonte              Voorzitter, Communicatie
Frank Werner               Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden

Aantal bewoners Schepenstraat op de adreslijst en die dus achter ons staan: 230