Categoriearchief: Geen categorie

Nieuwsbrief november 2018

Beste bewoners van de Schepenstraat,

Het einde is in zicht!
Zoals in de vorige brief te lezen was, is er na de zomer begonnen met fase 6, tussen Jan van Troyenstraat en Vliesridderstraat. Zoals in die brief te lezen was, is er een behoorlijke hoeveelheid werk bijgekomen, zoals de hele Jan van Troyenstraat, de duiker in het Walenburgerplein en het stuk achter en naast de kerk. In tegenstelling tot wat sommige zouden kunnen denken/verwachten liggen de mannen nog steeds op schema. Inmiddels is begonnen met fase 7 en fase 8 is volgende week al aan de beurt. Een groot compliment aan de harde werkers lijkt ons, KernTeam Schepenstraat, dan ook zeker op z’n plaats. Voor de voortgang en planning kunt u terecht op www.schepenstraat.info/planning-werkzaamheden/

Plaatst u een regenton?
Het afgelopen half jaar heeft het KernTeam gewerkt aan het verduurzamen van de straat. Dit heeft opgeleverd dat verschillende huizen hun regenwater gaan afvoeren op de DIT-leiding. We hebben ook gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij ondersteunen de levering van regentonnen via een subsidie. De enige kosten voor de bewoner zijn het aansluiten op de dakafvoer en onderhoud. Iedereen die in de Schepenstraat een regenton wilt plaatsen kan hier gebruik van maken. Het KernTeam koopt de regentonnen gezamenlijk in. In de vorige nieuwsbrief hebben we hiervoor al een oproep gedaan. Inschrijving is nog mogelijk tot donderdag 8 november. Interesse? KLIK HIER om voor meer informatie, voorwaarden en eventueel direct aanmelden.

Parkeren in zone 70
Op initiatief van de Wijkraad Blijdorp kunnen bewoners uit parkeerzone 73, gedurende de werkzaamheden, parkeren in parkeerzone 70, tussen de Walenburgerweg en het station. We herinneren iedereen graag aan deze optie. Maak hier zo veel mogelijk gebruik van, en verlicht de parkeerdruk in en om de Schepenstraat!

Nieuwsbrief september 2018

Beste bewoners van de Schepensraat

We zijn over de helft
Inmiddels is fase 6 van het project begonnen. De bewoners van de Schepenstraat tussen de Jan van Troyenstraat en de Vliesridderstraat hebben nu een grote zandbak voor de deur.

Aan de eerste fases is al heel goed te zien hoe mooi de Schepenstraat gaat worden – we hopen uiteraard dat jullie net zo enthousiast zijn als wij!

Droge zomer uitdaging voor bomen
De lange, droge zomer heeft ook de bomen en planten bij ons in de straat aangetast. De gemeente heeft tijdens de werkzaamheden de bomen en planten extra water gegeven. We moeten nu afwachten of al het groen deze periode heeft overleefd en vooral of de nieuwe bomen deze zomerse tegenslag hebben verdragen. In de herfst worden de groenvakken van de afgeronde fases ingeplant of herbeplant. Vanaf november worden er ook weer nieuwe bomen geplant.

Walenburgerplein
Er is hard aan gewerkt om het gedeelte van het Walenburgerplein voor de start van de scholen af te krijgen. Er is nu een gemarkeerde oversteekplaats; niet als zebra maar met een blokmarkering. Dit zorgt voor een verkeersveiligere situatie.

Rondje rond de Prinsekerk
In het gebied rondom de kerk, inclusief de Jan van Troyenstraat, worden ook de bestrating en riolering vernieuwd. Dit gebied is officieel geen onderdeel van ons inrichtingsplan, maar het Kernteam heeft toch input kunnen leveren voor de vernieuwing van de openbare ruimte. In overleg met de gemeente proberen we meer groen aan de Statensingelzijde te creëren, voornamelijk bij de hoek van kerk. In de Jan van Troyenstraat zijn helaas twee bomen gerooid. Daarover zijn wij niet geïnformeerd. We zijn het er ook niet mee eens. De gemeente heeft aangegeven dat deze bomen worden vervangen.

Subsidie voor regentonnen
Het Hoogheemraadschap heeft subsidie toegezegd voor de aanschaf van regentonnen. In oktober ontvangt u hierover meer informatie via de nieuwsbrief. Dan kunt u zich ook aanmelden.

Apart riool voor regenwater
Naast de regentonnen hebben we ons ook ingezet om regenwater van daken af te laten voeren via de nieuwe Drainage Infiltratie leiding. Dit is een apart schoonwaterriool voor regenwater. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om op dit riool aangesloten te worden. Hun gegevens zijn doorgegeven aan de gemeente. Voor deze panden wordt een bestaande hemelwaterafvoer aan de voorzijde direct door de gemeente aangesloten. Als er geen bestaande regenwaterafvoer is, dan wordt de leiding tot in het trottoir gelegd. Dan zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van hun hemelwaterafvoer.


Voor verdere informatie, of vragen, kunt u mailen naar secretariaat@schepenstraat.info 

Met vriendelijke groet,

KernTeam Schepenstraat

Nieuwsbrief december 2017

Beste straatbewoners,

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Er is veel gebeurd afgelopen jaar. Het door de bewoners gemaakte ontwerp voor de herinrichting van onze straat is goedgekeurd, door de gemeente uitgewerkt en aanbesteed. IJs en weder dienende wordt er 8 januari 2018 begonnen met de werkzaamheden t.b.v. de uitvoering van onze straat. Ook is een aantal bewoners aan de slag gegaan met het maken van een plan voor het zelfbeheer van een deel van de plantsoenen in onze straat. En noteert u allen vast zaterdagmiddag 13 januari in uw agenda waarin we de start van de werkzaamheden voor de herinrichting feestelijk willen inluiden.
* Informatieavond uitvoering inrichting Schepenstraat

Dinsdag 12 december jl. heeft de gemeente een goed bezochte informatieavond gehouden in de Prinsekerk. De gemeente vertelde dat de werkzaamheden voor de herinrichting Schepenstraat zullen starten tussen de Schieweg en de Nolensstraat. Maandag 8 januari wordt gestart met werkzaamheden aan onder andere de bomen. De eerste bestrating wordt op maandag 15 januari verwijderd. De totale uitvoering zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. Er zal steeds tussen twee zijstraten gewerkt worden (i.v.m. de bereikbaarheid). De werkzaamheden aan de trottoirs kunnen langer duren, omdat bijvoorbeeld waterbedrijf Evides ook delen van de waterleiding zal gaan vervangen. De entrees van woningen zullen altijd bereikbaar blijven via loopplanken.
* Parkeren tijdens de werkzaamheden in aangrenzende parkeerzone

De standaard situatie is dat bewoners tijdens werkzaamheden aan hun straat niet kunnen parkeren in aangrenzende parkeerzones. Het KernTeam en bewoners hebben veelvuldig aangegeven dat dit niet acceptabel is gezien de huidige parkeerdruk in onze straat. Het gebiedscommissielid Marianne de Bever-van Eck (VVD) heeft dit punt geagendeerd bij de gemeenteraad van 14 december jl., waarin vervolgens is besloten dat dit wél kan. Een heel welkom besluit! De details hierover ontvangen we spoedig per brief van de gemeente.
* Feestelijke start werkzaamheden: zaterdagmiddag 13 januari 2018

Op zaterdagmiddag 13 januari van 15:00-17:00 uur willen we met alle bewoners (jong en oud) het nieuwe jaar en de start van de werkzaamheden voor de herinrichting van onze straat feestelijk inluiden. Een persoonlijke uitnodiging hiervoor volgt snel. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gebiedscommissie Noord.
* Huisaansluiting riool

Nogmaals een reminder: bereid u (en eventueel uw VVE) voor op (mogelijke) werkzaamheden aan uw huisaansluiting tijdens de rioolvervanging. Vraag tijdig een offerte hiervoor aan! De gemeente heeft u hierover reeds per brief geïnformeerd. U vindt de informatie ook op de website van het KernTeam en de gemeente Rotterdam.
* Reminder zelfbeheer plannen

Graag ontvangen wij vóór 31 december 2017 jullie zelfbeheer plannen voor de plantsoenen in de Schepenstraat, zodat deze in samenspraak met de gemeente getoetst kunnen worden. Waarom? We hebben met de gemeente afgesproken dat de eventueel te bestraten delen in de uitvoering worden meegenomen mits deze voldoen aan de criteria die beschreven staan in het handboek zelfbeheer. Het handboek zelfbeheer kunt u HIER downloaden.

Schepenstraat klimaatbestendig, doe je mee?

Deze nieuwsbrief gaat geheel over de mogelijkheden om de Schepenstraat klimaatbestendig te maken tegen extremere neerslag. Sommige werkzaamheden hiervoor kunnen heel goed worden gecombineerd met het vervangen van de riolering in 2018. De gemeente ondersteunt ons hierbij, mogelijk het hoogheemraadschap ook.

* Hoe werkt de riolering?
In de Schepenstraat hebben we een gemengd stelsel. De afvoer van vuilwater (keuken, wc en douche) is veelal gecombineerd met de afvoer van neerslag die op uw dak valt. Neerslag op daken, trottoirs en de straat wordt vrijwel geheel afgevoerd naar het riool. Tijdens extreme neerslag is de capaciteit van het riool te klein. Dan wordt ongezuiverd op de Singel geloosd, dit heet ‘overstort’. De neerslag is toegenomen en valt tegenwoordig in kortere buien. Hierdoor hebben we vaker te maken met een extreme belasting op het riool. De overbelasting van het riool, of de afvoer in uw woning, kan leiden tot wateroverlast in souterrains.

* Wat is klimaatbestendig?
Het afvoersysteem kan worden verbeterd door de afvoer van neerslag af te koppelen van de afvoer van vuilwater. In nieuwbouwprojecten is dit standaard. Voor onze straat is dat wat lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Neerslag kan, via de nieuw aan te leggen DIT-leiding (Drainage Infiltratie Transport-leiding), direct op de Singel worden geloosd. In het inrichtingsplan is al voorzien in de afvoer van de straatkolken op de DIT-leiding.

* Wat kan u als bewoner doen?
Wanneer de afvoer van uw dak op de DIT-leiding wordt aangesloten, dan vermindert dat de belasting van het riool tijdens extreme neerslag. Dit voorkomt overstort van ongezuiverd water op de Singel én vermindert de kans op wateroverlast in souterrains. Dit vereist wel dat er een leiding direct van uw dak naar de DIT-leiding loopt. De gemeente legt op hun kosten -gelijktijdig met de vervanging van het riool in 2018- een aftakking van de DIT-leiding (in het midden van de straat) naar uw gevel. U moet zich hiervoor op tijd aanmelden (zie verderop) en de aftakking direct na aanleg in gebruik nemen. Het onderhoud van de leiding is voor eigen rekening. Want dat geldt voor alle huisaansluitingen.

* Wat moet ik zelf doen?
Samen met de gemeente heeft het KernTeam hiervoor een aantal mogelijkheden geschetst.

* De afvoer van mijn dak is gecombineerd met vuilwater.
In dit geval moet u zelf (of met uw VvE) een aparte leiding realiseren waarop alleen de afvoer van uw dak loost. Het kan zijn dat u hiervoor in de kruipruimte of souterrain een splitsing moet maken in de leidingen, plus een geveldoorvoer. Een alternatief kan zijn om een nieuwe leiding aan de buitenzijde te realiseren. In het trottoir sluit de gemeente uw hemelwaterafvoer aan op de aftakking van de DIT-leiding. Voor de afvoer vanaf de achterzijde kan een aparte doorvoer onder uw woning naar de voorzijde nodig zijn. Dit kan moeilijker te realiseren zijn. Maar, alle beetjes helpen dus ook alleen een leiding aan de voorzijde helpt.

* Ik heb al een gescheiden afvoer die met een afzonderlijke aansluiting met het riool is verbonden.
In het trottoir sluit de gemeente uw hemelwaterafvoer aan op de aftakking van de DIT-leiding.

* Ik heb al een gescheiden afvoer die onder het trottoir samenkomt en met een aansluiting met het riool is verbonden.
De vuilwater aansluiting blijft gewoon gekoppeld aan het vuilwater riool. En de hemelwaterafvoer wordt door de gemeente aangesloten op de DIT-leiding.

* Is een regenton ook klimaatbestendig?
Ja. Alle neerslag die niet in het riool komt helpt. Een regenton is bijvoorbeeld interessant als u geen leiding vanaf de achterzijde van uw woning naar de voorkant kan maken. Hoe groter de capaciteit van de regenton hoe beter. Het heeft de voorkeur als u een bui van 20 mm of meer kan bergen. Dit kan niet in een standaard regenton, daarom is een waterberging een beter woord. Naast regentonnen zijn er tegenwoordig ook regenschuttingen verkrijgbaar, deze hebben een grotere capaciteit. De maximale berging wordt overigens bereikt als u de regenton voor een extreme bui laat leeg lopen.

* Is er subsidie beschikbaar?
De gemeente legt de aftakking van de DIT-leiding naar uw woning aan en sluit deze ook aan. De kosten voor aanpassing op eigen terrein zijn voor uw (VvE-)rekening. Samen met de gemeente onderzoeken we nog of voor deze aanpassingen en bijvoorbeeld een waterberging subsidie mogelijk is. Bij grote interesse voor het plaatsen van waterberging, zoals regentonnen of -schuttingen, willen we vanuit het KernTeam onderzoeken of we deze gezamenlijk met korting kunnen inkopen. Het onderhoud alle voorzieningen inclusief de aftakking van de DIT-leiding is voor uw rekening.

* Krijg ik korting op de rioolheffing of zuiveringsheffing?
U betaalt rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het hoogheemraadschap. Voor beide heffingen geldt momenteel een tarief, ongeacht of uw neerslag is afgekoppeld van het riool. Het is goed mogelijk dat er in de toekomst lagere tarieven komen voor woningen die geen neerslag lozen op het riool. Hierover is nog geen enkele zekerheid.

* En nu?
Het toevoegen van de aftakkingen van de DIT-leiding kan alleen worden meegenomen als de gemeente tijdig weet dat u hiervan gebruik gaat maken. Ook voor waterberging inventariseren we nu de interesse. Samen met de gemeente hebben we een vragenlijst opgezet om de interesse te peilen. Als u aangeeft dat u interesse heeft, dan wordt u later apart geïnformeerd. De rioolvervanging start in februari 2018 aan de zijde van de Schieweg. Daarom konden bewoners tussen de Schieweg en de Nolensstraat alleen voor 10 januari reageren. Woont u in het gedeelte tussen de Nolensstraat en de Walenburgerweg, vul dan de vragenlijst voor woensdag 31 januari 2018 in.

* Ik heb nu geen interesse, maar misschien in 2019 wel.
U kunt altijd op een later moment een aansluiting maken op de DIT-leiding of een waterberging plaatsen. Het aanbod van de gemeente om de aftakking van de DIT-leiding op hun kosten aan te leggen is alleen geldig bij reactie in januari 2018 (zie bovenstaande vraag). Mogelijk zijn er aan de subsidie of inkoopactie voor de waterberging ook beperkingen als u na januari 2018 reageert.

* Heeft u nog vragen?
Vul dan de vragenlijst zo goed mogelijk in, en stel uw vraag in het laatste invulveld.

* Heeft u geen interesse?
Ook dat is voor ons waardevolle informatie. U kunt dit tevens aangeven in de vragenlijst.